6 แอปพลิเคชัน ดูเลสุขภาพภาครัฐที่ต้องมีติดมือถือไว้

𝟲-แอปฯ-สุขภาพ-1536x1023

6 แอปพลิเคชัน ดูเลสุขภาพภาครัฐที่ต้องมีติดมือถือไว้

𝟲-แอปฯ-สุขภาพ-2

สมุดสุขภาพประชาชน

โดย กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของประชาชน

 

Android >> https://play.google.com/store/apps/details…

 

iOS >> https://apps.apple.com/…/สม-ดส-ขภาพประชาชน-h4u…/id1407130411

𝟲-แอปฯ-สุขภาพ-3

Thai First Aid 

 

โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

ให้ข้อมูลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยัง 1669 ได้

 

Android >> https://play.google.com/store/apps/details…

 

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/thaifirstaid/id903275817

𝟲-แอปฯ-สุขภาพ-4

ยากับคุณ (YaAndYou) 

 

โดย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิ วพย.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

 

สำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yayou

 

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/yaandyou/id459400481

𝟲-แอปฯ-สุขภาพ-5

Mental Health Check Up

โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช ได้แก่ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม ความสุข พลังสุขภาพจิต

และความฉลาดทางอารมณ์

 

Android >> https://play.google.com/store/apps/details…

 

iOS >> https://apps.apple.com/…/mental-health-check-up/id1389675767

𝟲-แอปฯ-สุขภาพ-6

หมอชนะ
 

โดย คณะรวมอาสาสมัคร

 

ระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

 

Android >> https://play.google.com/store/apps/details…

 

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/allthaialert/id1505185420

𝟲-แอปฯ-สุขภาพ-7

หมอชนะ
 

โดย คณะรวมอาสาสมัคร

 

ระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

 

Android >> https://play.google.com/store/apps/details…

 

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/allthaialert/id1505185420