Privacy Notice


เวอร์ชั่นเอกสาร

ภาษาไทย | English

 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว​​ (Privacy Notice)

ของแอปพลิเคชันหมอชนะ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว​​ (“ประกาศ”)​​ นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันหมอชนะ (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”)​​ ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้​​ และเปิดเผย​​ (“ประมวลผล”)​​ ข้อมูลส่วนบุคคลที่​​ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecom Public Company Limited)​​ (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดนี้ เรียกว่า​​ NT​​ หรือ​​ เรา”)​​ ดำเนินการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

แอปพลิเคชัน​​ “หมอชนะ/Morchana​​ เป็นเครื่องมือที่ช่วยใการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา​​ 2019 (“COVID-19”)​​ ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีจีพีเอส​​ (Global Positioning System: GPS)​​ และบลูทูธ​​ (Bluetooth)​​ เพื่อนำมาประมวลผลข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนเมื่ออยู่ในบริเวณใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่ว​​ COVID-19​​ ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเองและเข้าพบเจ้าหน้าที่ได้อย่างทันการณ์

ทั้งนี้​​ กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหลักที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดจากการติดเชื้อ​​ COVID-19​​ ของประเทศไทย​​ ตามคำสั่งกรมควบคุมโรคที่​​ 397/2564​​ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล​​ โควิด​​ 19”​​ ที่ต้องผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคก่อนออกสู่สาธารณะ ตลอดจนการขอเข้าใช้งานและเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกกรมควบคุมโรค​​ และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทัลฯ”)​​ เป็นผู้บริหารจัดการแอปพลิเคชัน​​ และกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้การบริหารจัดการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ​​ NT​​ ซึ่ง​​ NT​​ 
จะ
ดำเนินการประมวลผลข้อมูลตามที่กรมควบคุมโรคร้องขอ​​ รวมทั้ง​​ ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน​​ “หมอชนะ​​ ที่เคยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ พร้อมวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง​​ 

ทั้งนี้​​ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 

 • ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย

เราจะทำการประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

 • กรณีจำเป็นในการดำเนินงานของเราตามที่กฎหมายกำหนด​​ ได้แก่ พระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน​​ พ.ศ.​​ 2558​​ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.​​ 2558

 • กรณีจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล​​ เพื่อติดตาม​​ 
  เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค​​ COVID-19

 • กรณีจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ​​ หรือการใช้อำนาจรัฐที่เราได้รับ​​ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้อำนาจของ
  คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อ​​ COVID-19​​ (ศบค.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภายใต้นโยบายหรือที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม​​ ซึ่งรวมถึงการส่งข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำ หรือกำหนดมาตรการป้องกันและดูแลตนเอง เช่น การให้ไปพบแพทย์ การกักตัว หรือเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมตนเอง และเพื่อให้ข้อมูลแก่แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับประวัติการเข้าไปยังสถานที่หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสในการสัมผัสโรคโควิด-19​​ ตลอดจนอาการที่อาจเข้าข่ายของโรคโควิด-19

 • กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา​​ โดยไม่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูล
  ส่วนบุคคลของท่านเกินสมควร​​ ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ดังนี้​​ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รับจากบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ ในการติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ​​ COVID-19

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา​​ 26​​ ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดย
ชัดแจ้ง​​ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุข โดยได้มีการเก็บข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน​​ เพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.​​ 2558​​ และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.​​ 2558​​ ในการดำเนินภารกิจสาธารณะเรื่อง
   การป้องกันอันตรายจากโรคระบาด

  • ความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สคัญ โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านตั้งแต่วันที่ท่านเริ่ม
ใช้งานและตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ทั้งนี้​​ เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านจาก
แหล่งอื่น นอกเหนือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด​​ และภารกิจที่ต้องดำเนินงานตามกฎหมายเท่านั้น​​ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลของเราเพื่อวัตถุประสงค์​​ ดังต่อไปนี้

  •  ​​​​ เพื่อเฝ้าระวัง​​ ระงับ และยับยั้งการแพร่ระบาดของ​​ COVID-19​​ โดยเราจะประมวลผลจากข้อมูลของ ​​​​ 

 ​​​​ หมายเลขผู้ใช้งานแบบไม่ระบุตัวตน​​ (Anonymous ID)​​ ว่ามีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสใน

 ​​​​ การสัมผัสต่อ​​ COVID-19​​ หรือไม่

  • เพื่อทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานที่ได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งยังเป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

  • เพื่อเป็นข้อมูลช่วยสังเกตพฤติกรรมของตัวเองว่า ได้เข้าไปในสถานที่หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือไม่​​ รวมทั้ง ในพื้นที่สาธารณะที่มีคนเข้าออกจำนวนมาก​​ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า หรือตลาด​​ 
   เป็นต้น​​ เพื่อให้ระมัดระวังตนเอง และดูแลคนรอบข้างได้​​ อีกทั้ง​​ จะมีข้อมูลช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยง และช่วยดูแลผู้อื่นที่เข้าไปในสถานที่เดียวกัน

  • เพื่อช่วยแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ในการสอบประวัติผู้ป่วย ช่วยให้สอบประวัติรวดเร็วขึ้น และรักษาพยาบาลได้รวดเร็วขึ้น

  • เมื่อพบผู้ป่วย สามารถแจ้งเตือนผู้ที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้อจากผู้ป่วยได้ทันที โดยไม่เสียเวลาค้นหา และให้คำแนะนำที่เหมาะสมได้ทันท่วงที เช่น ให้รีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เป็นต้น

  • เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น​​ Phuket Sandbox, Samui Plus Model​​ เป็นต้น​​ ทั้งนี้​​ เมื่อท่านได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว​​ จะมีข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามตำแหน่งระหว่างที่ท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ​​ 2.​​ ทั้งนี้ เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น โดยจะใช้หมายเลขผู้ใช้งานแบบไม่ระบุตัวตนเป็นหลักการสำคัญในการประมวลผลข้อมูลของแอปพลิเคชันตามวัตถุประสงค์​​ 

สำหรับกรณีจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน​​ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

 

3.1.​​ แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

 •  

 •  

 •  

  • แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวรวม​​ มีดังนี้

 

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

1.​​ เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านการลงทะเบียนและขณะใช้งานแอปพลิ
เคชัน​​ (Camera)

กรณีผู้ใช้งานทุกคน

  • ภาพถ่ายของท่าน ด้วยการเซลฟี่ โดยไม่มีการส่งออกจากโทรศัพท์ของท่าน​​ 

  • QR Code​​ ที่ท่านเลือกสแกน

กรณีผู้ใช้งานทั่วไป

  • เบอร์โทรศัพท์(ในประเทศไทย)​​ ของท่านที่ใช้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน

กรณีที่เป็นผู้ใช้งานที่เดินทางเข้าในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางอากาศ

  • หมายเลข​​ Thailand Pass​​ 

  • ชื่อ-นามสกุล ที่สอดคล้องกับระบบ​​ Thailand Pass

-​​ หมายเลขหนังสือเดินทาง​​ (เพื่อยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น)

2.​​ เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งาน
ของท่าน (GPS/Bluetooth)

  • ข้อมูลการ​​ check in​​ หรือตำแหน่งที่อยู่ (location)​​ ของท่าน

  • ข้อมูลการเข้าใกล้ผู้อื่นที่เก็บและคำนวณโดยแอปพลิเคชัน

3.​​ เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน​​ (Physical Activity)

  • ข้อมูลประเภทการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน

 

 

  • จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

1.​​ เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในการเข้าสู่แอปพลิเคชันในกรณีที่เป็นผู้เดินทาง

  • หมายเลข​​ Thailand Pass​​ 

  • ชื่อ-นามสกุล ที่สอดคล้องกับระบบ​​ Thailand Pass

-​​ หมายเลขหนังสือเดินทาง​​ (เพื่อยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น)

2.​​ เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในการเข้าสู่แอปพลิเคชันในกรณีที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไป

  • เบอร์โทรศัพท์(ในประเทศไทย)​​ ของท่านที่ใช้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน

3.​​ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความเป็นเจ้าของของแอปพลิเคชัน

  • ภาพถ่ายของท่าน ด้วยการเซลฟี่ โดยไม่มีการส่งออกจากโทรศัพท์ของท่าน

  • QR Code​​ ที่ท่านเลือกสแกน

4.​​ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือมีโอกาสในการสัมผัสโรคโควิด-19​​ หรือไม่

  • ข้อมูลการ​​ check in​​ หรือตำแหน่งที่อยู่ (location)​​ ของท่าน

  • ข้อมูลการเข้าใกล้ผู้อื่นที่เก็บและคำนวณโดยแอปพลิเคชัน

5.​​ เพื่อการประหยัดแบตเตอรี่

  • ข้อมูลประเภทการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน

 

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีทั่วไป เราจะไม่เผยแพร่ จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่านที่​​ เราได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เมื่อได้รับ
การอนุญาตจากกรมควบคุมโรคเท่านั้น​​ โดยการแบ่งปันข้อมูลนี้​​ เราจะใช้ความรอบคอบส่งข้อมูลเท่าที่จำเป็นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ขอรับแบ่งปันข้อมูลและวัตถุประสงค์นั้นอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์​​ 
ซึ่งผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว​​ ทั้งนี้​​ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้​​ 

  • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อบูรณการข้อมูลกับ​​ COVID-19​​ iMap Platform​​ ตามข้อสั่งการจากการประชุมประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ในวันที่ 14 มกราคม 2564

  • หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​​ ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด

 

 • สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.​​ 2562​​ ของท่าน

เนื่องจากแอปพลิเคชันหมอชนะให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน​​ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​​ 
.. 2562​​ ซึ่งกำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​​ สำหรับการเก็บ​​ รวบรวม​​ ใช้​​ หรือเปิดเผย​​ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

5.1​​ สิทธิในการเข้าถึง​​ รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น​​ 

5.2​​ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด​​ 

5.3​​ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

5.3.1เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านให้ถูกต้อง​​ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์

เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม​​ แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน​​ หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม​​ ใช้​​ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ​​ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม​​ ใช้​​ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.4​​ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรา

มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย​​ (เช่น​​ เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม​​ ใช้​​ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า​​ หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย​​ การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย​​ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)

 ​​​​ 5.5​​ สิทธิในการถอนความยินยอมในการเก็บรวมรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน​​ 

โดยการถอนความยินยอมจะมีผลให้ท่านอาจได้รับความสะดวกในการใช้งานของแอปพลิเคชันน้อยลง​​ 
เช่น​​ ท่านจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อท่านไปยังสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของ​​ COVID-19​​ เป็นต้น ทั้งนี้​​ 
การถอนความยินยอมดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

 

 • การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการคลาวด์ในต่างประเทศเพื่อประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีการใช้การประมวลผลข้อมูลโดยระบบคลาวด์ของ​​ AWS (ดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ​​ AWS​​ 
ที่​​ https://aws.amazon.com/th/compliance/gdpr-center/)​​ โดยเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้นำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์หรือนำไปใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ​​ 
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

  • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เราจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ​​ 

  • เราได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ​​ ทั้งนี้เป็นไปตามรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด​​ 

  • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ​​ เพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 

 • ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19​​ สิ้นสุดลง​​ พร้อมทั้ง​​ ได้มีการยกเลิกการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และ สิ้นสุดโครงการบริหารจัดการแพลตฟอร์มเพื่อการติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนั้น​​ มื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว​​ เราจะทำการลบ​​ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น​​ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน​​ หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ​​ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายที่เราจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้ โดยตลอดระยะเวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะจัดเก็บและดูแลข้อมูลภายใต้มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เคร่งครัด

 

 

 • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม​​ ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ​​ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ​​ (Information Security Policy)​​ ของเรา​​ 

เราได้กำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ​​ โดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ​​ (Confidentiality)​​ ความถูกต้องครบถ้วน​​ (Integrity)​​ และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability)​​ ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงข้อกำหนดนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

ทั้งนี้​​ ท่านอาจถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังช่องทางบริการของหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้ท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมช่องทางของหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ เช่น การแสกน​​ QR Code​​ 
ไทยชนะ เป็นต้น ช่องทางเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยช่องทางดังกล่าว ท่านควรตรวจสอบมาตรฐานการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของช่องทางเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะใช้บริการบนช่องทางเหล่านั้น

นอกจากนี้ เราได้ออกมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้งานผิดประเภทหรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับการอนุญาต​​ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใส่ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล​​ เราจะทำการประเมินการใช้ข้อมูลที่จัดเก็บ​​ แบ่งปัน​​ และที่ได้ประมวลผล​​ ว่าได้ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่​​ อย่างไร​​ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล​​ การประมวลผล​​ และการแบ่งปัน​​ ให้เป็นไปในทางที่จะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น​​ โดยยังคงคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้งานอยู่ ทั้งนี้ เราจะส่งรายงานบันทึกการเก็บข้อมูล​​ การประมวลผลข้อมูล การโอนข้อมูล และการแบ่งปันข้อมูลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ​​ ตามที่มีการร้องขอหรือตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด​​ โดยรายงานดังกล่าวจะประกอบด้วยอย่างน้อย​​ ชนิดข้อมูลที่เก็บ,​​ จำนวนข้อมูลที่เก็บ,​​ ชนิดข้อมูลที่แบ่งปัน,​​ จำนวนข้อมูลที่แบ่งปัน,​​ วัตถุประสงค์ที่แบ่งปัน,​​ หน่วยงานที่แบ่งปันข้อมูลไป,​​ เป็นการแบ่งปันคราวเดียวหรือเป็นการแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง (เช่นผ่านการดึงข้อมูลทาง​​ API),​​ วันเวลาที่เริ่มแบ่งปัน,​​ วันเวลาที่หยุดแบ่งปัน,​​ เหตุผลที่หยุดแบ่งปัน,​​ สรุปรายงานการใช้ข้อมูลที่ผู้ที่รับแบ่งปันข้อมูลไปส่งมาให้ทางเรา,​​ การละเมิดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อร้องเรียนและกรณีที่มีการนำข้อมูลจากแอปพลิเคชันไปใช้ในทางที่ไม่ควร​​ โดยรายงานดังกล่าว​​ เราจะเผยแพร่ให้กับสาธารณะได้รับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของแอปพลิเคชันหมอชนะ​​ ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ที่เราและผู้ควบคุมแอปพลิเคชันดูแล​​ และให้มีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังรายงานจากภายในแอปพลิเคชันด้วย

 

 • การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล​​ ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่านกรมควบคุมโรค​​ ที่ตั้งเลขที่ 88/21 ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000​​ Contact Center:​​ 
(+66) 0 2590 3000 อีเมล:​​ ddc.moph@ddc.mail.go.th

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล​​ เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้​​ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

 • ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม​​ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อย่างเคร่งครัด

 

 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดนี้อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว ท่านควรเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดนี้สม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบข้อกำหนดฉบับล่าสุด​​ และเราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง
แอปพลิเคชันหมอชนะ​​ โดยมีรุ่นของเวอร์ชัล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย

โดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน​​ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในข้อกำหนดนี้​​ ทั้งนี้​​ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในข้อกำหนดฉบับนี้​​ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ข้อกำหนดนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว​​ จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

 • การติดต่อสอบถาม 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

 • กรมควบคุมโรค​​ เลขที่​​ 88/21​​ ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 11000

 • ช่องทางการติดต่อ:​​ ​​ Contact Center (+66) 0 2590 3000​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ หรือ อีเมล​​ ddc.moph@ddc.mail.go.th

 

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขของแอปพลิเคชันหมอชนะ​​ (Terms and Conditions)​​ ​​ ​​ 

ข้อตกลงและเงื่อนไขของแอปลิเคชั่นหมอชนะให้เป็นไปตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว​​ 
(Privacy Notice)​​ ฉบับนี้

 

เวอร์ชันเอกสาร​​ 2564.10